- Mona Al Achkar Jabbour

- Khalil Khairallah

- Bassem Haidar

- Tony Feghaly